Cephalotus follicularis

Cephalotus Australian Pitcher Plant
£18.00 (GBP)
Out of stock

Pot size: 12cm